7 พฤษภาคม 2562 รายงานพิเศษ : อำนาจเจริญปล่อยขบวนรถแจกน้ำสู้ภัยแล้ง

ที่มา: https://www.naewna.com/local/412021

ฤดูร้อนปีนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าทุกปี บางจังหวัด อุณหภูมิแตะที่ 43 องศาเซลเซียส แสงแดดแรงจ้า ส่งผลให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ แห้งขอดอย่างรวดเร็ว ไม่มีน้ำดิบ ผลิตน้ำประปา ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เดือดร้อนกันถ้วนหน้า และหลายคนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการซื้อน้ำดื่ม น้ำใช้ จากรถน้ำเอกชน มาใช้อุปโภคบริโภคแทน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเมื่อเร็วๆนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำพิธีปล่อยขบวนรถน้ำตามโครงการมหาดไทยร่วมใจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยประชา ฝ่าภัยแล้ง โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน และ รองผวจ.อำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับและร่วมปล่อยขบวนรถ แจกจ่ายน้ำแก่ราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในครั้งนี้ เนื่องจาก ปี 2562 เทศบาลตำบลดงมะยาง ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 1.5.7 มีแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาแห่งเดียว คือ หนองเหมือดแอ่ ซึ่งปัจจุบันน้ำแห้งขอด ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 หมู่บ้าน 353 ครัวเรือน รวม 453 คน และเทศบาลตำบลดงมะยาง ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรจนเกินความสามารถ จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยัง อำเภอ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการช่วยเหลือจาก “โครงการ มหาดไทย ร่วมใจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยประชา ฝ่าภัยแล้ง” โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ได้ดำเนินการสนับสนุนสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง มาเติมในหนองน้ำเหมือดแอ่ เพื่อผลิตน้ำประปา แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการสูบน้ำมาตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2562 เป็นต้นมา ได้ปริมาณน้ำดิบผลิตน้ำประปา 56,000 ลิตร คาดว่าจะเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาตลอดฤดูแล้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสะอาด ซึ่งเป็นน้ำประปาให้กับราษฎรในพื้นที่ ต.ดงมะยางและตำบลใกล้เคียง โดยมีปริมาณน้ำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 480,000 ลิตร ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก